Zaštita od požara

Europreving se bavi poslovima iz oblasti zaštite od požara i eksplozija. Oblast zaštite od požara široko je zastupljena u okviru naše delatnosti, i obuhvata izradu planova, studija, analiza i elaborata zaštite od požara, eleborata o zonama opasnosti, planova evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara. Izrađujemo projekte zaštite od požara stabilnih sistema za gašenje požara, analize o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša zapaljivih gasova, stabilnih sistema za dojavu požara, stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para, električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama), sistema za odvođenje dima i toplote i dr.

Europreving vrši obuku radnika iz oblasti zaštite od požara, kao i izradu normativnih akata (pravilnika i programa).